Uit dienst

waardeoverdracht

Als je van werkgever verandert

Als je van werkgever verandert en je ook onder de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht, wat overigens alleen kan als de dekkingsgraad hoger dan 100% is. Gebruik hiervoor altijd het aanvraagformulier van de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Laat je hierover vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de soort pensioenregeling van jouw huidige en van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Ook is het van belang om bij de nieuwe pensioenregeling te kijken of er de afgelopen jaren wel indexaties zijn verleend. Dit zegt namelijk iets over de financiële positie van de pensioenuitvoerder van jouw nieuwe werkgever. Besluit je geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen bij ons staan.

Als je uit dienst treedt vervalt het tijdelijke partnerpensioen en ook het arbeidsongeschiktheidspensioen. De onvoorwaardelijke indexatie die je over je pensioen had, wordt bij uitdiensttreding voorwaardelijk. In de afgelopen jaren zijn geen indexaties toegekend aan niet actieve deelnemers van ons fonds. Maar we hebben de opgebouwde pensioenen ook niet hoeven te verlagen.

In de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is. Ons bestuur is in overleg met de werkgever om deze bijstortingsverplichting af te kopen door middel van een eenmalige storting door de werkgever in ons fonds. Als we hierover met de werkgever overeenstemming bereiken, kan het zo zijn dat de dekkingsgraad van ons fonds verbetert en er weer ruimte ontstaat voor indexaties. Hier staat tegenover dat, in voorkomend geval, we de opgebouwde pensioenen moeten verlagen.

Wil je kunnen beoordelen hoe de pensioenregeling van je nieuwe werkgever is ten opzichte van Mercer (Nederland) BV, maak dan gebruik van deze vergelijker.

Werkloos

Als je werkloos wordt, stopt je pensioenopbouw. Je houdt wel je opgebouwde pensioen. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid.

Als je niet meer bij Mercer (Nederland) B.V. werkt, kom je onder de voorwaardelijke toeslagregeling voor ex-werknemers en pensioengerechtigden te vallen. Afhankelijk van de financiele positie van ons fonds, wordt je opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie. Door de moeilijke omstandigheden waarin ons fonds op dit moment financieel verkeert, zijn er de laatste jaren geen toeslagen aan ex-werknemers en pensioengerechtigden verleend. De laatste toeslagverlening dateert van 2008. Op basis van het meest recente herstelplan is onze verwachting dat de komende jaren ook geen toeslagen kunnen worden verleend.