Vacature Verantwoordingsorgaan deelnemers

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Mercer

Algemeen
Het verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk orgaan binnen Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds).

Het bestuur van het Fonds moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het VO heeft zodoende de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Het VO doet dit aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

Bij ons fonds overlegt het bestuur in beginsel twee maal per jaar met het VO. Dit gebeurt op een open en transparante manier.

Het VO brengt verder – gevraagd en ongevraagd – advies uit over onder andere:

  • Het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst.
  • Het beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het interne toezicht, de interne klachten- en geschillenprocedure, het communicatie- en voorlichtingsbeleid, de uitvoeringsovereenkomst, de wijziging van de statuten en reglementen, overdracht van verplichtingen van of naar het pensioenfonds, liquidatie, fusie, splitsing, omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, en over de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het VO is momenteel als volgt samengesteld:

Naam Functie Geleding Sinds Einde zittingsduur
Wout Fruijtier Lid Pensioengerechtigden 2014 01-jan-19
Dorine van Hoeven Lid Deelnemers 2014 01-jan-21
Kristel Kusters Voorzitter Deelnemers 2017 01-jan-19
Marcel Peek Lid Deelnemers 2018 01-jan-20
Edo Vellenga Secretaris Werkgever 2017 01-jan-20

Vacature namens de deelnemers
Het VO heeft een schema van toe- en aftreden opgesteld (zie hierboven), zodat niet iedereen gelijk aftreedt. Er is een vacature voor vertegenwoordiging namens de deelnemers, omdat de termijn van Kristel Kusters per 1 januari 2019 verstrijkt. Kristen Kusters stelt zich herkiesbaar. Het is mogelijk je als tegenkandidaat aan te melden.

Hoe kandidaat stellen?
Kandidaatstelling kan geschieden per e-mail via pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl worden gedaan door deelnemers aan de pensioenregeling van het Fonds. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk vrijdag 16 november 2018 te zijn ingediend.

Als er meerdere kandidaten zijn, kunnen er eventueel verkiezingen worden gehouden. Deze verkiezingen zullen worden gehouden onder toezicht van een in te stellen verkiezingscommissie die bestaat uit de voorzitter van het bestuur (Marcel de Wit) en een lid van het VO.

Profielschets
Om in aanmerking te komen voor deze functie dient de kandidaat aan de bijgevoegde profielschets te voldoen. Om zijn rol goed in te vullen wil het VO op alle deskundigheidsgebieden minimaal 1 lid dat beschikt over geschiktheidsniveau B . Gelet op het kennisniveau van het (herkiesbare) VO-lid waarvan de termijn afloopt, betekent dit dat kandidaten bij voorkeur niveau B hebben op het gebied van financiële aspecten. het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer

Marcel de Wit, voorzitter

Klik hier voor de Profielschets lid van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Mercer