Geen indexatie in 2022, mogelijk wel vanaf 2023

Geen verhoging in 2022 voor inactieve deelnemers, mogelijk wel verhoging per januari 2023

Zoals we al eerder via de Nieuwsbrief van januari 2022 hebben gecommuniceerd, heeft het bestuur van Pensioenfonds Mercer helaas moeten besluiten geen toeslag te kunnen verlenen per 1 januari 2022 op de pensioenaanspraken en pensioenrechten van oud-werknemers, ex-partners, arbeidsongeschikte deelnemers en pensioengerechtigden. Voor deze groep aanspraakgerechtigden geldt een voorwaardelijke toeslag. Onder de huidige wetgeving mogen de pensioenaanspraken en -rechten (gedeeltelijk) worden verhoogd bij een beleidsdekkingsgraad (dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden) van meer dan 110%. Het bestuur hanteert als peildatum voor een eventuele toeslag 30 november. Per 30 november 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 107,6%. Daarmee was de beleidsdekkingsgraad op dat moment dus te laag om de pensioenaanspraken en pensioenrechten van degenen die niet meer in actieve dienst zijn, per 1 januari 2022 te kunnen verhogen.

Ruimere regels voor verhogen van pensioenen gelden niet voor Pensioenfonds Mercer

In verband met de komst van een nieuw pensioenstelsel (de wetgeving hiertoe moet overigens nog door de Tweede- en Eerste Kamer worden aangenomen), gelden sinds kort verruimde toeslagregels. Zo mag bijvoorbeeld al een toeslag worden verleend vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%. Meerdere pensioenfondsen hebben hiertoe inmiddels besloten en ook al over gecommuniceerd. De verruimde toeslagregels is aan een aantal voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar verwachting worden ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Dit wordt ook wel invaren genoemd. Het initiatief tot invaren ligt bij sociale partners (de werkgever en werknemers). De werkgever heeft het bestuur laten weten dat de werkgever vooralsnog geen intentie tot invaren heeft. Bij ons (gesloten) pensioenfonds is invaren ook niet eenvoudig, mede vanwege de geldende bijstortingsregeling.  Een en ander heeft als directe consequentie dat Pensioenfonds Mercer geen gebruik kan maken van de verruimde toeslagregels zoals deze met ingang van 1 juli 2022 van kracht zijn geworden.

Kans op verhoging van pensioenen vanaf 1 januari 2023

Gelukkig is de dekkingsgraad van ons fonds de afgelopen maanden gestaag verder gestegen. De schatting van de actuele dekkingsgraad per 30 juni 2022 is 121,4%. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is eind juni uitgekomen op 113,5% en ligt inmiddels dus boven de, voor ons fonds nog steeds geldende, wettelijke toeslaggrens van 110%. Hiermee bestaat er inmiddels een kans dat we de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten per 1 januari 2023 eindelijk weer eens kunnen gaan verhogen. Een eventueel besluit hiertoe wordt echter genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 november 2022. Pas op dat moment kunnen we dus vaststellen of we de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten kunnen verhogen en met welk percentage. We dienen er hierbij echter wel rekening mee te houden dat de verhoging beduidend minder zal zijn dan de actuele hoogte van de inflatie.