Indexatie of toeslag

uitkeringszekerheid_risico

Toeslagen bij pensionering of bij uit dienst

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij jouw pensioen met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ieder jaar stelt het bestuur van ons fonds per 1 januari vast in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast. De toeslag bedraagt ten hoogste de stijging van het consumentenindexcijfer (CPI).

Je betaalt geen premie voor deze indexatie. Om die reden blijft indexatie voorwaardelijk; dus afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:
• als de beleidsdekkingsgraad onder ca.128% is, kennen we gedeeltelijk indexatie toe;
• als de beleidsdekkingsgraad beneden de 110% is, kennen we geen indexatie toe

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het aanwezige vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. En de beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad over de 12 maanden vóór vaststelling van de beleidsdekkingsgraad.

Voor pensioengerechtigden en oud-werknemers bedroeg het toe tekenen toeslagpercentage per 1 januari 2020: 0,0%
Deze toeslag heeft betrekking op de stijging van de CPI index voor alle bestedingen over de periode oktober 2018 – oktober 2019. Deze bedroeg 1,73%.

Toeslag 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Oud-werknemers, arbeidsongeschikten en pensioengerechtigden
Toegekend 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CPI index 1,73% 1,68% 1,34% 0,36% 0,41% 0,75%
Achterstand 16,91% 14,93% 13,03% 11,53% 11,13% 9,85%

Korten

Het korten of verlagen van pensioenaanspraken of pensioenrechten is bij ons fonds op dit moment niet aan de orde, mede omdat jouw werkgever Mercer (Nederland) B.V. een zogenoemde bijstortingsverplichting heeft. De werkgever stort bij als het pensioenfonds naar verwachting zelf niet meer binnen 3 jaar op een dekkingsgraad van 105% uit kan komen.

Indien er sprake is van een financiële crisissituatie dan treedt  het financieel crisisplan in werking. Van een financiële crisissituatie is sprake als de beleidsdekkingsgraad uitkomt onder de kritische dekkingsgraad of vijf achtereenvolgende jaren onder het minimaal vereist vermogen van circa 104,5% uitkomt.

Door de bijstortingsverplichting van de werkgever wordt voorkomen dat ons fonds in een financiële crisissituatie terecht komt.

In het uiterste geval dat de werkgever niet aan de bijstortingsverplichting kan voldoen, wordt jouw pensioen in het geval van een financiële crisissituatie gekort. Hierover krijg je dan schriftelijk bericht van ons. Een korting kan op zijn vroegst worden ingevoerd een maand nadat je schriftelijk door ons bent geïnformeerd.