Wat krijg ik niet

kruis
Als je arbeidsongeschikt wordt dan ontvang je, in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA), geen arbeidsongeschiktheidspensioen, indien de eerste ziektedag voor aanvang van je deelname aan de pensioenregeling ligt.

Indien sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk nog werken (bij in dienst treden), kan de maximale pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen nooit meer zijn dan 100% van de opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen die bij volledige arbeidsgeschiktheid zouden zijn bereikt.

Onbetaald verlof telt niet mee voor het berekenen van het aantal opbouwjaren van je pensioen, tenzij het ouderschapsverlof betreft. Er vindt dan dus geen opbouw van het ouderdom- en partnerpensioen plaats.

Je kunt je pensioen niet eerder in laten gaan dan op de eerste dag van de maand waarin je 55 jaar wordt.

Als je Mercer als werknemer verlaat, maak je niet langer aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook vervalt je tijdelijke partnerpensioen. Je opgebouwde partnerpensioen blijft wel bestaan.