Klachten

Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds) voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  1. De manier waarop dit gebeurt
  2. De manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1.     Een klacht indienen

Wanneer u een klacht hebt, dan verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. Vaak komen we er samen uit. Ons telefoonnummer is 06 – 8349 6455.   

U kunt uw klacht desgewenst ook gemotiveerd per brief of email schriftelijk indienen bij onze administrateur Appel Pensioenuitvoering B.V.:

Stichting Pensioenfonds Mercer
P/a Postbus 30396
1303 AJ ALMERE
pfmercer@appelpensioen.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om dan uw dossiernummer en telefoonnummer in de correspondentie te vermelden. Uw dossiernummer vindt u op de brieven die u van ons Fonds ontvangt.

2.     Wat gebeurt er met uw klacht?

  1. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging
  2. Uw klacht wordt persoonlijk met u besproken en zo mogelijk direct afgehandeld; dan wel
  3. U krijgt van Appelpensioen een schriftelijke reactie binnen vier weken nadat u de klacht heeft ingediend.

3.     Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord van Appel, dan kunt u bezwaar indienen bij het bestuur van het Fonds. Dat kan via brief of email. Stuur uw bezwaar binnen vier weken na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Stichting Pensioenfonds Mercer
Postbus 90170
5000 LM TILBURG
pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

Het bestuur zal uw klacht behandelen en kan u vragen om een nadere toelichting. Het bestuur neemt binnen 4 weken een beslissing op het bezwaar. U ontvangt vervolgens een brief van het Fonds met de beslissing alsmede gemotiveerde uitleg daarvan.

4.     Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer het bestuur van het Fonds uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep doen op de Ombudsman als u de klachtenprocedure van het Fonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG
Telefoon: 070  3499 620

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees de volledige klachten- en geschillenregeling of neem contact op:

Stichting Pensioenfonds Mercer
P/a Postbus 30396
1303 AJ ALMERE
pfmercer@appelpensioen.nl