Over pensioenfonds Mercer

107670187-site

Het pensioenfonds

Ons fonds verzorgt de oudedagsvoorziening van de (ex-)werknemers van Mercer (Nederland) B.V. Verder is het pensioenfonds bedoeld om een partnerpensioen en wezenpensioen te verzekeren voor de nabestaanden van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Het pensioenfonds is ondergebracht in een zelfstandige stichting en is dus een zelfstandige rechtspersoon. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij Appel Pensioenuitvoering.

De pensioenregeling

Binnen het pensioenfonds is vanaf 1 januari 2015 voor alle deelnemers dezelfde pensioenregeling van kracht: een middelloonregeling met onvoorwaardelijke toeslagverlening (inflatiecorrectie) tijdens het deelnemerschap en voorwaardelijke toeslagverlening bij beëindiging van deelnemerschap of bij pensionering. Jaarlijks verhogen wij per 1 april voor actieve deelnemers de opgebouwde aanspraken met de prijsinflatie. Het bestuur van ons pensioenfonds besluit jaarlijks over de toe te kennen toeslagen over de pensioenaanspraken en -rechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Indiener in een jaar sprake is van toeslagverlening, worden ook de te bereiken aanspraken van de arbeidsongeschikte deelnemers verhoogd met dit toeslagpercentage. Voor deze groepen deelnemers is dus sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening.

Deelnemers

Ultimo 2022 heeft ons pensioenfonds 112 actieve en arbeidsongeschikte deelnemers, 514 gewezen deelnemers en 128 pensioengerechtigden. Het pensioenfonds is wat leeftijdsopbouw betreft een gemiddeld fonds. De meeste medewerkers zijn hoog opgeleid. Binnen Mercer (Nederland) B.V. is een groot aantal medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden met pensioen bezig.

Pensioencommunicatie

Deelnemersvoorlichting kent een aantal specifieke kenmerken. Pensioenmaterie is complex van aard, waardoor veel aandacht nodig is voor duidelijke en begrijpelijke uitleg. Communicatie over pensioenen is daarnaast aan veel wetten en regels gebonden. Die regels hebben tot gevolg dat het vaak noodzakelijk is om volledig te zijn in het informatieaanbod. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid voor wat betreft de inhoud van deelnemersvoorlichting beperkt. Stichting Pensioenfonds Mercer kent een jaarlijkse deelnemersvergadering. In deze vergadering wordt gestemd over belangrijke onderwerpen als reglements- en/of statutenwijzigingen. Daarnaast legt het bestuur in deze vergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. Indien nodig kunnen extra deelnemersvergaderingen worden ingelast.

Ontwikkelingen

Door de ontstane financiële crisis in 2008, de coronacrisis in 2020 en de aanhoudende lage rente in de afgelopen jaren zijn (en worden) veel pensioenfondsen hard geraakt. Veel deelnemers en pensioengerechtigden maken zich zorgen om hun pensioen. Berichtgeving in de media is vaak onduidelijk of onjuist. Vaak maakt men geen onderscheid tussen bijvoorbeeld banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien is de situatie lang niet overal hetzelfde. Pensioenfondsen zijn in deze situatie vooral op zichzelf aangewezen, vooral als het gaat om het behouden van het vertrouwen van de deelnemers. Zie ook onze financiële positie.

Beleggingen

Onze beleggingingsbeginselen leest u hier. Meer informatie over transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid van ons fonds in verband met SRD II wetgeving vindt u op dezelfde pagina.