Bestuur past Prognosetafel AG 2020 toe

Bestuur besluit Prognosetafel AG2020 toe te passen
Op 9 september 2020 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. Uit de nieuwe prognosetafel blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden. De verwachte toename van de levensverwachting is echter wat afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2018. De afname bij vrouwen is wat groter dan bij mannen.

Omdat het fonds de Prognosetafel AG2018 hanteerde, heeft het bestuur aan de adviserend actuaris gevraagd te berekenen wat het effect van deze nieuwe overlevingstafel is op de hoogte van de technische voorzieningen, de dekkingsgraad van het fonds en de kostendekkende premie.

De adviserend actuaris heeft berekend dat het toepassen van de nieuwe Prognosetafel AG2020 voor het pensioenfonds tot gevolg heeft dat de technische voorzieningen met circa 1,9% zullen dalen. Hierdoor zal de dekkingsgraad (bij ongewijzigde omstandigheden) circa 1,9% stijgen. Daarnaast leidt het toepassen van de nieuwe prognosetafel tot een daling van de kostendekkende premie op basis van de DNB-RTS ultimo 2019 met circa 2,0%.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober 2020 heeft het bestuur besloten de nieuwe Prognosetafel AG2020 te zullen gaan toepassen. Op basis van een consistente gedragslijn heeft het bestuur daarbij besloten dat de nieuwe prognosetafel wordt verwerkt in de maandschatting van de dekkingsgraad van oktober 2020 en in het jaarwerk per 31 december 2020.