Nieuwsbrief januari 2019

De verzending van de nieuwsbrief van januari 2019 heeft digitaal plaatsgevonden.

De nieuwsbrief januari 2019 van het pensioenfonds is uitgekomen en is digitaal gestuurd aan alle (oud) deelnemers van het pensioenfonds, waarvan het fonds over een mailadres beschikt. Alleen pensioengerechtigden hebben deze ook nog geprint ontvangen, samen met hun salarisspecificatie en de jaaropgave 2018.

In de nieuwsbrief januari 2019 is meer te vinden over:
– Het salaris waarover je pensioen opbouwt in 2019
– Verhoging van de pensioenen in 2019 voor actieve deelnemers
– Geen verhoging van de pensioenen in 2019 voor overige deelnemers
– De dekkingsgraad, de thermometer voor onze financiële gezondheid
– Ontwikkeling van de dekkingsgraad
– Samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO)
– E-mailadressen
– Vragen over pensioen of het pensioenfonds

(Oud)deelnemers waarvan het fonds al over een mailadres beschikte of die in december 2018 alsnog hun mailadres hebben doorgegeven aan het pensioenfonds, hebben de digitale nieuwsbrief per mail ontvangen.

Deelnemers die eerder nog geen inloggegevens voor de website hadden ontvangen, zullen hun persoonlijke inloggegevens in januari 2019 digitaal ontvangen op hun mailadres.
Met je inloggegevens kun je onder de kop “downloads” deze laatste nieuwsbrief, maar ook oudere nieuwsbrieven en andere relevante informatie van het pensioenfonds inzien.

Mocht je als (oud)deelnemer van het pensioenfonds nog niet over inloggegevens beschikken om pensioenfondsdocumenten te kunnen inzien en zou je dat wel willen, dan kun je jouw persoonlijke mailadres altijd nog aan ons doorgeven en, als je dat wilt, een verzoek tot ontvangst van inloggegevens indienen bij:pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

Als je mailadres in de toekomst wijzigt horen we dat wel graag van je, maar je inloggegevens wijzigen daardoor niet.