Uitnodiging deelnemersvergadering 25 juni 2020

Net als voorgaande jaren, nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst lichten we onder meer het verslag over het jaar 2019 toe.

De deelnemersvergadering is op 25 juni 2020 om 13.30 uur. Als gevolg van de corona-maatregelen, vindt de deelnemersvergadering dit jaar niet op het kantoor van Mercer plaats, maar houden we deze via een Zoom-meeting. De deelnemersvergadering duurt tot ca. 15.00 uur. Je aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Om een en ander organisatorisch soepel te laten verlopen, verzoeken wij je uiterlijk 18 juni a.s. aan ons op te geven of je:

 • deze vergadering wenst bij te wonen; wij sturen je dan ook de inloggegevens voor de bijeenkomst toe.
 • de conceptnotulen van de deelnemersvergadering uit 2019 wilt ontvangen,
 • het conceptjaarverslag van het pensioenfonds over 2019 wilt ontvangen.

Het bestuur van het pensioenfonds is op dit moment als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers namens de werkgever:

drs. M.G.A.B. (Marcel) de Wit AAG, voorzitter (herbenoemd in 2020 / aftredend in 2023)
drs. E. (Erik) van den Doel AAG, kandidaat bestuurslid (aftredend in 2021)
H. (Henk) van den Heuvel, (aftredend in 2022)

Vertegenwoordiger namens de deelnemers:

ir. M.W. (Marc) Heemskerk AAG, secretaris / plv. voorzitter (aftredend in 2021)
drs. L.C.J.M. (Lucienne) Luyten RBA (herbenoemd in 2020 / aftredend in 2023)

Vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden:

B. (Bob) Bunicich (aftredend in 2022)

De agenda van de vergadering luidt:

 1. Opening
 2. Voorstellen nieuwe leden bestuur en verantwoordingsorgaan
 3. Concept-notulen deelnemersvergadering van 13 juni 2019
 4. Ingekomen stukken / mededelingen
 5. Bespreking van de financiële positie van het fonds per 31 december 2019 / Jaarverslag 2019
 6. Ontwikkelingen 2019 & 2020
  – nieuwe uitvoeringsovereenkomst / aanvullende premiebetaling door de werkgever eind 2019;
  – invulling sleutelfuncties i.k.v. IORP II;
  – toekomst pensioenfonds.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De vergaderstukken betreffende agendapunt 3, 5 en 6 plaatsen we zo spoedig mogelijk in definitieve vorm op deze website.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kun je contact opnemen met:

Bert Pol (085-2104132) of stuur een e-mail naar: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

Wij zien je komst graag tegemoet.

Namens het bestuur,

Marcel de Wit, voorzitter