Uitnodiging deelnemersvergadering 14 juni 2018

Deelnemersvergadering 2018

Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst presenteren we onder meer het verslag over het jaar 2017.

De deelnemersvergadering is op 14 juni 2018 van 13.30 tot 15:30 uur

Locatie: kantoor van Mercer in Amstelveen of een nabijgelegen gelegenheid

Je bent van harte welkom, je aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Om een en ander organisatorisch soepel te laten verlopen verzoeken wij je uiterlijk 9 juni a.s. aan ons op te geven of je:

 • deze vergadering wenst bij te wonen,
 • de conceptnotulen van de deelnemersvergadering uit 2017 wenst te ontvangen,
 • het jaarverslag van het pensioenfonds over 2017 wenst te ontvangen,
 • een routebeschrijving naar ons kantoor wenst te ontvangen.

De agenda van de vergadering

 1. Opening
 2. Conceptnotulen deelnemersvergadering van 16 juni 2017
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Bespreking van de financiële positie van het fonds per 31 december 2017 / Jaarverslag 2017
 5. Herbenoeming de heer M.W. Heemskerk
  Toelichting: er hebben zich geen tegenkandidaten voor het bestuurslidmaatschap gemeld
 6. Samenstelling Verantwoordingsorgaan
 7. Wijziging pensioenreglement
 8. Ontwikkelingen 2018
  1. toekomst pensioenfonds
  2. uitbesteden pensioenadministratie.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het pensioenfonds is op dit moment als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers namens de werkgever:

drs. M.G.A.B. (Marcel) de Wit AAG, voorzitter tot 2020

(Jeroen) Geven MLL (aftredend in 2019)

Ir. drs. G. (Gerhard) Veluwenkamp AAG (aftredend in 2020)

Vertegenwoordigers namens de deelnemers:

M.W. (Marc) Heemskerk AAG, secretaris / plv. voorzitter (aftredend in 2018 en herkiesbaar)

drs. L.C.J.M. (Lucienne) Luyten RBA (aftredend in 2020)

Vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden:

(Bob) Bunicich (aftredend in 2019)

 

Voor vragen over de vergadering kun je contact opnemen met:

Bert Pol (085-2104132) of per email via pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl.

Namens het bestuur,

Marcel de Wit, voorzitter