Uitnodiging deelnemersvergadering 13 juni 2019

Beste deelnemer / pensioengerechtigde,

Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het verslag over het jaar 2018 toegelicht.

De deelnemersvergadering wordt gehouden op 13 juni 2019 om 13.30 uur op het kantoor van Mercer in Amstelveen en duurt tot ca. 15.00 uur. Je aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Het bestuur van het pensioenfonds is op dit moment als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers namens de werkgever:

  • drs. M.G.A.B. (Marcel) de Wit AAG, voorzitter (aftredend in 2020)
  • drs. E. (Erik) van den Doel AAG, kandidaat bestuurslid (aftredend in 2020)
  • vacature als gevolg van het aftreden van J. (Jeroen) Geven MLL (aftredend in 2022)

Vertegenwoordigers namens de deelnemers:

  • ir. M.W. (Marc) Heemskerk AAG, secretaris / plv. voorzitter (aftredend in 2021)
  • drs. L.C.J.M. (Lucienne) Luyten RBA (aftredend in 2020)

Vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden:

  • B. (Bob) Bunicich (herbenoemd in 2019 / aftredend in 2022)

De agenda van de vergadering luidt:

1. Opening

2. Voorstellen nieuwe leden bestuur en verantwoordingsorgaan

3. Concept-notulen deelnemersvergadering van 14 juni 2018

4. Ingekomen stukken / mededelingen

5. Bespreking van de financiële positie van het fonds per 31 december 2018 / Jaarverslag 2018

6. Voorstel tot wijziging pensioenreglement

7. Voorstel tot wijziging statuten

8. Ontwikkelingen 2018 & 2019

              – dekkingsgraad / herstelplan /aanvullende premiebetaling door de werkgever;

              – invulling sleutelfuncties i.k.v. IORP II;

              – toekomst pensioenfonds.

9. Rondvraag

10. Sluiting

De vergaderstukken betreffende agendapunt 5, 6 en 7 zullen zo spoedig mogelijk in definitieve vorm op de website van het fonds worden geplaatst.

Op grond van de statuten van het pensioenfonds hebben alleen deelnemers tijdens de vergadering stemrecht over de voorgenomen wijziging van het pensioenreglement en de statuten.

Aanwezigheid:

Om een inschatting te kunnen maken van het te verwachten aantal deelnemers op de vergadering hebben wij stemknoppen toegevoegd waarin je je aan- of afwezigheid kunt aangeven. Bij grote belangstelling zullen we uitwijken naar een nabijgelegen vergaderruimte.

Vragen:

Voor vragen over de vergadering kun je contact opnemen met:

Bert Pol (085-2104132) of stuur een e-mail naar: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

Wij zien je komst graag tegemoet.

Namens het bestuur,

Marcel de Wit, voorzitter