Waardeoverdrachten weer mogelijk

Als gevolg van de verbeterde economische ontwikkelingen is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer eind april 2021 weer boven 100% uitgekomen. Nu de beleidsdekkingsgraad meer dan 100% bedraagt, mag ons pensioenfonds weer meewerken aan inkomende en uitgaande waardeoverdrachten.

Een verzoek tot waardeoverdracht kan aangemeld worden bij ons pensioenbureau: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze beleidsdekkingsgraad is voor ons bestuur bepalend voor het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van pensioenen.

In de afgelopen jaren zijn geen indexaties toegekend aan niet-actieve deelnemers van ons fonds. Gelukkig hebben we de opgebouwde pensioenen ook niet hoeven te verlagen. In de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever, is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is. Ons bestuur is in overleg met de werkgever om deze bijstortingsverplichting af te kopen door middel van een eenmalige storting door de werkgever in ons fonds. Als wij en de werkgever hierover overeenstemming bereiken, kan het zo zijn dat de dekkingsgraad van ons fonds verbetert. Dan kan er weer ruimte ontstaan voor indexaties. Hier staat tegenover dat, in voorkomend geval, de opgebouwde pensioenen verlaagd kunnen worden.