Verhoging pensioenen inactieven per 1 januari met 7,32%

Pensioenfonds Mercer verhoogt pensioenen inactieven per 1 januari 2023 met 7,32%.
Het bestuur van Pensioenfonds Mercer heeft in haar vergadering van 12 december 2022 besloten om
de pensioenaanspraken en -rechten van oud-werknemers, ex-partners, arbeidsongeschikte deelnemers en pensioengerechtigden (“inactieven”) per 1 januari 2023 te verhogen met 7,32%.
Voor deze groep aanspraakgerechtigden geldt een voorwaardelijke toeslag. 
 
Het bestuur is verheugd dat de pensioenen van de inactieven voor het eerst sinds 2008 eindelijk weer (substantieel) kunnen stijgen.

Hoe is het percentage van 7,32 tot stand gekomen?
Onder de huidige pensioenwetgeving mogen de pensioenaanspraken en -rechten (gedeeltelijk) worden verhoogd bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van het pensioenfonds over de afgelopen 12 maanden.
 
Het pensioenfonds hanteert als peildatum voor een eventuele toeslag 30 november. Per 30 november 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 120,2% en is daarmee boven de 110% uitgekomen. Op basis van het toeslagbeleid van het pensioenfonds kan daarom per 1 januari 2023 een gedeeltelijke toeslag worden verleend aan de inactieven binnen het pensioenfonds.
 
Voor de hoogte van de toe te kennen toeslag wordt verder gekeken naar de prijsontwikkeling (CPI afgeleid) over de periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. Deze bedraagt 16,93%.
 
Uitgaande van de wettelijke eis van toekomstbestendige indexatie kan door het pensioenfonds een maximale toeslag worden verleend van 43,2% van de maatstaf.  Er kan derhalve een toeslag per 1 januari 2023 worden verleend van maximaal 7,32% (43,2% * 16,93%). Het bestuur heeft besloten dit maximum van 7,32% te gaan hanteren.
 
Andere pensioenfondsen verhogen de pensioenen meer, hoe zit dat?
 
Per 1 juli 2022 gelden tijdelijke verruimde toeslagregels voor pensioenfondsen. Deze verruimde toeslagregels maken het voor pensioenfondsen onder voorwaarden mogelijk om volledige toeslagen toe te kennen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%.
 
Veel pensioenfondsen hebben van deze versoepelde regelgeving gebruik maakt, ook voor de toeslagverlening per 1 januari 2023. Het klopt dan ook dat andere pensioenfondsen de pensioenen met meer hebben verhoogd. Pensioenfonds Mercer kan echter géén gebruik maken van de verruimde toeslagregels. Voorwaarde voor het gebruik maken van de versoepelde regelgeving is namelijk dat sociale partners de intentie hebben de opgebouwde pensioenen bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in te varen. De werkgever heeft echter aangegeven vooralsnog geen intentie tot invaren te hebben. Dit heeft weer te maken met de onvoorwaardelijke toeslag zoals deze geldt voor actieven en de bijstortingsverplichting. Deze elementen zouden bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (mogelijk) moeten komen te vervallen.